Informacja o ochronie prywatności: Monitoring video Northvolt

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Niniejsza informacja o ochronie prywatności ma wyjaśniać, w jaki sposób Northvolt AB („Northvolt” lub „my”) i odpowiednie spółki z Grupy Northvolt przetwarzają dane osobowe pracowników i gości w naszych biurach, fabrykach i podobnych lokalizacjach. Szanujemy Państwa prywatność i należycie chronimy dane osobowe, które przetwarzamy. Wszystkie operacje związane z przetwarzaniem danych osobowych są realizowane zgodnie z RODO i Ustawą o monitoringu wizyjnym. Poniżej opisujemy, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i udostępniamy Państwa dane osobowe.

2. Jakie dane osobowe będą przetwarzane?

Northvolt może gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe w swoich biurach, fabrykach lub zakładach, gdy znajdują się Państwo na obszarze, na którym zainstalowano monitoring wizyjny. Kamery są zazwyczaj umieszczane przy wejściach i w innych strategicznych lokalizacjach. Przed wejściem na taki obszar zostaną Państwo o tym uprzedzeni za pomocą widocznych i dobrze rozmieszczonych znaków. Kamery stale rejestrują obraz, ale nie rejestrują dźwięku (Państwa „dane osobowe”). Nie korzystamy z żadnych technologii ulepszania obrazu, rozpoznawania twarzy ani podobnych.

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

§ utrzymywanie bezpiecznego środowiska dla pracowników i gości spółki Northvolt (i jej jednostek powiązanych), np. zapobieganie wypadkom i incydentom oraz ograniczanie zagrożeń i innych niebezpieczeństw w naszych biurach, fabrykach i zakładach;

§ ochrona majątku spółki Northvolt (i jej jednostek powiązanych) przed kradzieżą, sabotażem, szpiegostwem oraz innymi działaniami przestępczymi;

§ wspieranie i udostępnianie zarejestrowanych materiałów jednostkom wymiaru sprawiedliwości, tj. policji, straży pożarnej lub podobnym krajowym służbom ochrony ludności w trakcie toczących się formalnych dochodzeń w sprawach karnych, wypadków, incydentów lub innych sytuacji awaryjnych odnoszących się do spółki Northvolt lub jej pracowników oraz gości.

Oprócz wyżej wymienionych głównych celów monitoringu wizyjnego, kilka wybranych kamer zamontowanych w obszarze produkcji w zakładach Northvolt będzie wykorzystywanych do obsługi połączonej fabryki z poziomu sterowni, optymalizacji wydajności procesu i monitorowania procesu produkcji.

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie Państwa Danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Northvolt. Oznacza to, że przeprowadziliśmy ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) , w którym oceniliśmy, że nasz interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych w ramach każdego z celów opisanych w punkcie 3 powyżej przeważa nad ingerencją w prywatność, na którą mogą być Państwo narażeni jako pracownicy lub goście, biorąc pod uwagę, że (i) są Państwo informowani o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych przed wejściem na obszar monitoringu wizyjnego, (ii) czynności dotyczące przetwarzania są typowe i racjonalnie oczekiwane od Państwa jako gości i pracowników, (iii) przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone pod względem technologicznym (nie nagrywa się dźwięku ani nie stosuje się technologii ulepszania lub analizowania obrazu, takich jak rozpoznawanie twarzy lub zwiększanie rozdzielczości), (iv) dostęp do zarejestrowanych materiałów jest ściśle ograniczony do niewielkiej grupy przeszkolonych pracowników Northvolt, których zadaniem jest zarządzanie nadzorem i przeciwdziałanie nadużyciom, ze ściśle ograniczonymi możliwościami ujawniania zarejestrowanych materiałów oraz (v) czas przechowywania zarejestrowanych materiałów jest odpowiednio ograniczony, biorąc pod uwagę cele, dla których są one przetwarzane.

5. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, bezprawnym dostępem itp. Liczba osób mających dostęp do Państwa danych osobowych jest ściśle ograniczona do niewielkiej grupy upoważnionych pracowników Northvolt. Osoby te mają za zadanie zarządzanie monitoringiem w celu przeciwdziałania wszelkim nadużyciom i zostały specjalnie przeszkolone pod tym kątem. W związku z tym każda osoba w tym zespole jest upoważniona do ścisłego przestrzegania procedur i wewnętrznych zasad Northvolt. Dostęp do Państwa danych osobowych będą miały wyłącznie te osoby, które muszą przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z powyższymi celami.

Będziemy udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie dostawcom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, takim jak zatrudniani przez nas doradcy prawni. Ponadto możemy udostępniać Państwa dane osobowe w ramach toczącego się formalnego dochodzenia policyjnego dotyczącego Northvolt, jej pracowników lub gości. Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe służbom ochrony ludności, takim jak straż pożarna, lub innym organom administracji publicznej, na ich wniosek w związku z sytuacją awaryjną, wypadkiem lub incydentem.

Państwa dane osobowe nigdy nie będą przekazywane do kraju spoza UE/EOG.

6. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane na lokalnych serwerach dedykowanych (tj. na miejscu i oddzielnie od innych serwerów) tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w ust. 3 powyżej, dla których dane osobowe są przetwarzane.

Państwa dane osobowe zostaną usunięte:

§ po trzech (3) dniach, chociaż przetwarzanie będzie zazwyczaj obejmować tylko transmisję na żywo, w celu obsługi podłączonej fabryki ze sterowni, optymalizacji wydajności procesu i monitorowania procesu produkcyjnego;

§ po siedmiu (7) dniach w przypadku przetwarzania w celu utrzymania bezpiecznego środowiska pracy i miejsca dla gościa;

§ po trzydziestu (30) dniach w przypadku przetwarzania w celu ochrony majątku spółki Northvolt na zewnątrz (obszary ochrony obwodowej) lub w pomieszczeniach, jeśli zostanie to uznane za konieczne, np. w pełni zautomatyzowanych sekcjach fabryki i obszarach o wysokiej wartości lub wysokim poziomie bezpieczeństwa; oraz

§ w przypadku zakończenia lub zamknięcia postępowania sądowego i/lub toczącego się dochodzenia w sprawie działalności przestępczej, sytuacji nadzwyczajnych, wypadków lub incydentów (w stosownych przypadkach) lub w innych przypadkach, gdy nagrania nie są już niezbędne do tego celu.

7. Jakie mają Państwo prawa?

Mają Państwo prawo wiedzieć, jakie dane osobowe przetwarzamy i mogą Państwo zażądać kopii takich danych. Należy pamiętać, że możemy nie być w stanie w pełni spełnić Państwa żądania, jeśli będzie ono niekorzystnie wpływać na interesy, prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą znajdujących się na takich nagraniach. W zakresie mającym zastosowanie do monitoringu wizyjnego mają Państwo prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych, a w niektórych przypadkach mogą Państwo zażądać usunięcia przez nas Państwa danych osobowych (jeśli, na przykład, dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone). Mają Państwo również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych i zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt pod adresem gdpr@northvolt.com.

W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń lub skarg dotyczących sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo złożyć skargę do Szwedzkiego Urzędu Ochrony Danych (Sw. Integritetsskyddsmyndigheten) na stronie www.imy.se.

1. Information regarding the processing of your personal data

The purpose of this privacy notice is to provide information on how Northvolt AB (“Northvolt” or “we”) and the relevant Northvolt Group companies process personal data of employees and visitors at our offices, factories and similar sites. We respect your privacy and duly protect the Personal Data we process about you. All processing of Personal Data are made in accordance with the GDPR and the Camera Surveillance Act. The following describes how we collect, process and share your Personal Data.

2. What personal data will be processed?

In our offices and at our factories or sites Northvolt may collect and process your Personal Data when you are located within the area where we have surveillance cameras. Cameras are generally located at entry points and other strategically critical locations. You will be notified prior to entering such area by means of noticeable and well-placed signs. The cameras continuously record picture but does not record any sound (your ”Personal Data”). We do not use any image enhancing or face recognition technology, or similar.

3. What is the purpose of processing your personal data?

The purposes of processing your Personal Data are to:

§ Maintain a safe environment for Northvolt’s (and its affiliates’) employees and visitors, e.g. prevent accidents and incidents, and mitigate threats and other risks at our offices, factories or sites;

§ Protect Northvolt’s (and its affiliates’) assets from theft, sabotage, espionage and other criminal activities;

§ Support and share recorded material to the judiciary, police, firefighters or similar national civil protection services in ongoing formal criminal investigations, accidents, incidents or other emergencies relating to Northvolt or its employees or visitors.

In addition to the above main purposes of our camera surveillance, selected cameras installed in the production area of Northvolt’s sites will be used for the purpose of operating the connected factory from a control room, optimising process efficiency and monitoring the production process.

4. What is the legal basis for processing your personal data?

The processing of your Personal Data is necessary for the purposes of legitimate interest pursued by Northvolt. This means that we have carried out a balance of interest test where we have assessed that our interest in processing your Personal Data for each of the purposes described in Section 3 above outweigh the privacy intrusion that you as an employee or visitor may be reasonably exposed to, taking into consideration that (i) you are informed of our processing of your Personal Data before you enter the camera surveillance area, (ii) the processing activities is typically and reasonably expected of you as a visitor and employee, (iii) the processing of Personal Data is limited in terms of technology (no recording of sound and no image enhancing or analysing technology, such as face recognition or super resolution upscaling, is used), (iv) access to recorded material is strictly limited to a small group of trained handlers within Northvolt, tasked to manage surveillance and counter misuse, with strictly limited options to disclose recorded materials, and (v) the retention times of recorded materials are properly limited in time, considering the purposes for which they are processed.

5. Who has access to your personal data?

We have implemented appropriate technical and organisational measures to protect your Personal Data against loss or unlawful access etc. The number of persons with access to your Personal Data are strictly limited to a small group of approved handlers within Northvolt. These individuals are assigned the task to manage surveillance for the purpose of countering any misuse and have been specifically trained for this purpose. Hence, each person in this team is empowered to firmly follow protocol and Northvolt’s internal policies. Only such individuals, which strictly need to process your Personal Data in accordance with the purposes above, will have access to your Personal Data.

We will only share your Personal Data with suppliers that carry out services on our behalf such as legal advisors engaged from time to time. Furthermore we may share your Personal Data in an ongoing formal police investigation relating to Northvolt or its employees or visitors. We may also share your Personal Data to civil protection services, such as firefighters, or other governmental bodies if requested in relation to an emergency, accident or incident.

Your Personal Data will never be transferred to a country outside of EU/EEA.

6. For how long is your personal data stored?

Your Personal Data will be stored on local dedicated servers (i.e. on-site and separately from other servers) only for as long as it is necessary for the purposes in Section 3 above for which the Personal Data are processed.

Your Personal Data is deleted:

§ after three (3) days, although processing will typically involve live feed only, for the purpose of operating the connected factory from a control room, optimising process efficiency and monitoring the production process;

§ after seven (7) days when processed for the purpose of maintaining a safe indoor work and visitor’s environment;

§ after thirty (30) days when processed for the purpose of protecting Northvolt’s assets outdoors (the perimeter protection areas) or indoors as deemed necessary, e.g. at fully automated sections of a factory and high-value or high-security areas; and

§ when legal proceedings and/or ongoing investigations of criminal activities, emergencies, accidents or incidents (as applicable) have ended or been concluded, or otherwise when the recordings are no longer necessary for this purpose.

7. What are your rights?

You are entitled to know what Personal Data we are processing regarding you, and you can request a copy of such data. Note that we may be unable to fully comply with a request from you, if your request will adversely affect the interests, rights and freedoms of other data subjects in such recordings. To the extent applicable to camera surveillance, you are entitled to have incorrect Personal Data regarding you corrected, and in some cases you may request that we delete your Personal Data (if, for example, the Personal Data is no longer necessary for the purpose for which it was collected). You also have a right to object to certain processing of your Personal Data, and request that the processing of your Personal Data be limited.

If you have questions regarding how we process Personal Data concerning you, you are most welcome to contact us at gdpr@northvolt.com.

If you have any objections or complaints with the way we process your Personal Data, you have the right to lodge a complaint with the Swedish Data Protection Authority (Sw. Integritetsskyddsmyndigheten) at www.imy.se.