Samråd – Northvolt Fem

Northvolt erhöll i februari 2023 tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till etablering och drift av anläggning för tillverkning av litiumjonbatterier m.m. i Kvarnsveden. Därefter har Northvolt beslutat att verksamheten i Kvarnsveden lämpar sig bäst för metalloxidproduktion och återvinning av batterimaterial.

Northvolt avser därför att ansöka om nytt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande och drift av anläggning för tillverkning av aktivt katodmaterial samt återvinningsverksamhet m.m. Northvolt har som målsättning att bidra till att göra den europeiska omställningen till förnybar energi möjlig genom att utveckla världens grönaste batterier för bland annat elfordon och energilagring. Den nu planerade verksamheten är mycket viktig för den nödvändiga klimatomställning som vårt samhälle i stort står inför. Bolaget avser att komma igång med produktionen år 2026–2027.

Den planerade verksamheten omfattar produktion av högst 100 000 ton aktivt katodmaterial motsvarande 60 GWh per år, återvinning av maximalt 120 000 ton s.k. blackmass och 30 000 ton metallhydroxidprecipitat motsvarande 30 GWh per år samt produktion av högst 110 000 ton kvävgas och 210 000 ton syrgas per år. Verksamheten kommer omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå. Den huvudsakliga miljöpåverkan förväntas utgöras av buller, utsläpp till luft och vatten samt frågor kopplade till risk. Verksamheten kommer omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå.

Samrådet utgör ett obligatoriskt led i miljötillståndsprocessen och arbetet med att genomföra en specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken, inom vilken en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. Syftet med samrådet är att ge berörda möjligheten att i ett tidigt skede lämna synpunkter i syfte att påverka arbetet med MKB och tillståndsansökan. Av det skälet samråder Northvolt nu bl.a. om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt om innehåll och utformning av MKB. Då den planerade verksamheten bedöms medföra betydande miljöpåverkan genomförs inget undersökningssamråd. Samrådskretsen inkluderar även de som kan anses ha ett intresse i saken enligt 13 § Sevesolagen.

Bolaget bjuder in till ett samrådsmöte den 18 september 2023 kl 18.00 till Northvolt Fem i Kvarnsveden, Borlänge (ingång via portvakt till Kvarnsvedsgården) med särskilt berörda, organisationer och allmänheten. Ett samrådsmöte med myndigheter planeras genomföras under samma dag som det allmänna samrådet. Ett samrådsunderlag beskriver verksamhetens omfattning, rådande miljöförhållanden samt de miljöeffekter som verksamheten bedöms kunna medföra. Länk till samrådsunderlaget finns att läsa nedan.

Tillhörande samrådskrets (bilaga 1) preliminär sevesoberäkning (bilaga 2) preliminär grovriskanalys (bilaga 3), samt påverkan av omgivningsfaktorer (bilaga 4) finns att begära ut via e-post: samrad.kvarnsveden@northvolt.com.

Related content