Northvolt po sąsiedzku

„Northvolt po sąsiedzku” to program grantowy skierowany do organizacji działających na terenie dzielnic Gdańska: Stogi, Przeróbka i Krakowiec-Górki Zachodnie. Ma na celu wsparcie realizacji projektów lokalnych związanych z ochroną środowiska, promocją sportu i edukacją.

Inspiracją do powstania programu były rozmowy z mieszkańcami dzielnic sąsiadujących z nowym zakładem firmy Northvolt, zlokalizowanym przy ulicy Andruszkiewicza 7 na Stogach. W trakcie spotkania dla mieszkańców w październiku 2022 roku, uczestnicy zasugerowali, że tego rodzaju pogram byłby najlepszą odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy, że chcemy finansować projekty, które powstają z inicjatywy mieszkańców i są dla nich najbardziej przydatne.

Kto może aplikować?

Aplikować mogę wszystkie organizacje non-profit, które będą chciały zrealizować projekt z zakresu ekologii, edukacji lub sportu w trzech dzielnicach Gdańska: Stogi, Przeróbka, Krakowiec-Górki Zachodnie. Do wysyłania zgłoszeń zachęcamy również szkoły, przedszkola, biblioteki i instytucje zajmujące się aktywizacją lokalnej społeczności. Projekty musza być odpowiedzią na realne problemy lub potrzeby mieszkańców co najmniej jednej z wymienionych dzielnic.

W jaki sposób można zgłosić swój projekt?

W celu zgłoszenia projektu należy wypełnić Wniosek Aplikacyjny i wysłać go na adres anna.sobolewska@northvolt.com. Do Wniosku należy również dołączyć: dokument potwierdzający status prawny Wnioskodawcy, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku (aktualny odpis z rejestru sądowego, wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny Wnioskodawcy). Wraz ze przesłaniem Wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest wyrazić zgodę na przestrzeganie postanowień Regulaminu oraz złożyć oświadczenie o braku występowania w stosunku do niego przesłanek do postawienia w stan likwidacji/upadłości.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, w którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące programu „Northvolt po sąsiedzku”.

Related content