Samråd – Northvolt Labs

Northvolt Labs AB bedriver idag en utvecklings- och demonstrationsanläggning för tillverkning av litiumjonbatterier på Finnslätten i Västerås. Bolaget innehar sedan april 2018 tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten. Nu planerar bolaget att även bedriva forskning och utveckling av andra batterityper än den som nuvarande tillstånd omfattar samt utöka sin totala produktion av batterier. För den planerade verksamheten avser bolaget att ansöka om ett nytt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken.

Northvolt har som målsättning att bidra till att göra den europeiska omställningen till förnybar energi möjlig genom att utveckla världens grönaste batterier för bland annat elfordon och energilagring. Den nu planerade verksamheten är mycket viktig för den nödvändiga klimatomställning som vårt samhälle i stort står inför.

Verksamheten kommer att bedrivas på fastigheten Effekten 12 i Västerås kommun.

Den planerade verksamheten omfattar produktion av högst 500 ton aktivt katodmaterial per år samt forskning, utveckling och produktion av högst 3 500 ton batterier per år. Verksamheten kommer att omfattas av Sevesolagstiftningens lägre kravnivå.

Den huvudsakliga miljöpåverkan förväntas utgöras av buller, utsläpp till luft och vatten samt frågor kopplade till risk, vilket utvecklas i samrådsunderlaget som finns att läsa nedan.

Samrådsunderlaget beskriver även verksamhetens omfattning, rådande miljöförhållanden samt de miljöeffekter som verksamheten bedöms kunna medföra.

Samrådet utgör ett obligatoriskt led i miljötillståndsprocessen och arbetet med att genomföra en specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken, inom vilken en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. Syftet med samrådet är att ge berörda möjligheten att i ett tidigt skede lämna synpunkter i syfte att påverka arbetet med MKB och tillståndsansökan. Av det skälet samråder Northvolt nu bl.a. om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt om innehåll och utformning av MKB. Då den planerade verksamheten bedöms medföra betydande miljöpåverkan genomförs inget undersökningssamråd.

Samrådskretsen inkluderar även de som kan anses ha ett intresse i saken enligt 13 § Sevesolagen.

Tillhörande Bilaga 1 Samrådskrets finns att begära ut via e-post: samrad.vasteras@northvolt.com. Övriga bilagor finns att läsa nedan.

Related content